Fabrikanten

Nieuwsbrief

Legal Notice

JURIDISCHE INFORMATIE


•INLEIDING

•DISCLAIMERS EN RICHTLIJNEN

•VOORWAARDEN

•PRIVACYVERKLARINGEN


Inleiding

Welkom op de website Computer4Sale.nl.
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door TheMiddleman.nl.
Bezoekers van deze website zijn gebonden aan de volgende voorwaarden en bepalingen en 
dienen deze grondig door te lezen voordat zij verdergaan.
Alleen in deze voorwaarden en bepalingen betekent "deze website" de website van Computer4Sale die eigendom is vanTheMiddleman.nl.
Andere websites van TheMiddleman.nl kunnen voorwaarden en bepalingen bevatten die afwijken van deze voorwaarden en bepalingen.
Als u één van de websites van TheMiddleman.nl bezoekt, dient u de voorwaarden en bepalingen van elke website die u bezoekt na te lezen
en dient u er niet vanuit te gaan dat deze voorwaarden en bepalingen op alle websites van TheMiddleman.nl van toepassing zijn.

Disclaimers en Richtlijnen

Deze website kan koppelingen naar externe websites bevatten (websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door TheMiddleman.nl). Als u gebruik maakt van deze koppelingen, kan deze externe website worden weergegeven op het volledige scherm (in dit geval kunt u met de back-knop terugkeren naar de vorige website).
De externe website kan ook worden weergegeven als een frame in deze website
(in dit geval kunt u naar de website terugkeren door de navigatietoetsen in het kader te gebruiken).
Waar een externe website binnen het frame van deze website wordt weergegeven,
gebeurt dit alleen zodat u eenvoudig kunt terugkeren naar deze website.
TheMiddleman.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de externe website, 
ongeacht of deze website eigendom is van of beheerd wordt door TheMiddleman.nl.
Deze koppelingen worden gegeven om u te helpen snel en eenvoudig de nieuwste websites,
diensten en/of producten te vinden die voor u interessant zouden kunnen zijn.
Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of diensten en/of producten die via één van deze websites worden aangeboden, geschikt zijn voor uw doeleinden. TheMiddleman.nl is niet verantwoordelijk voor de eigenaren of beheerders van deze websites, of voor goederen of diensten die op deze websites worden aangeboden, of voor de inhoud van deze websites en is niet gebonden aan bepalingen, garanties of andere voorwaarden of verklaringen die betrekking hebben op deze websites en is hiervoor niet aansprakelijk (inclusief aansprakelijkheid die voortkomt uit de bewering dat de inhoud van een externe website, die door middel van een koppeling kan worden bereikt, de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt).
Alle informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie en u kunt hier geen rechten aan ontlenen bij het nemen van een beslissing. TheMiddleman.nl probeert ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website correct is ten tijde van publicatie op de website, maar kan de juistheid van deze informatie niet garanderen.
TheMiddleman.nl is niet aansprakelijk voor acties die u onderneemt omdat u vertrouwt op deze informatie of voor verlies of schade als gevolg van het ondernemen van deze acties.
Alle informatie op de websites van TheMiddleman.nl is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en dient niet te worden gezien als aanwijzing voor toekomstige resultaten.
De informatie op deze websites wordt niet aangeboden als juridisch of andersoortig advies over een bepaalde kwestie.
TheMiddleman.nl wijst alle aansprakelijk ten aanzien van een willekeurig persoon met betrekking tot alle mogelijke kwesties van de hand, evenals de gevolgen van willekeurige handelingen of nalatigheden die volledig of gedeeltelijk het gevolg zijn van de inhoud
van de websites van TheMiddleman.nl.


Voorwaarden

Copyright en handelsmerken:
Deze website bevat materiaal zoals tekst, foto's, films, PDF-bestanden en andere beelden en geluiden, waarop copyright rust en/of waarop andere rechten op het gebied van intellectueel eigendom van toepassing zijn. Deze beelden dienen ter illustratie en artikelen kunnen afwijken van de afbeeldingen.
Alle copyright- en intellectuele-eigendomsrechten in dit materiaal zijn het eigendom van TheMiddleman.nl of zijn onder licentie verstrekt door de eigenaar(s) van deze rechten of eigendom van de eigenaren, zodat dit materiaal als deel van deze website kan worden gebruikt. 
Deze website bevat eveneens handelsmerken. Alle handelsmerken op deze website zijn het eigendom van TheMiddleman.nl of zijn onder licentie verstrekt door de eigenaar(s) van die handelsmerken voor gebruik op deze website, of eigendom van de eigenaren.

Het is u toegestaan:
* elk deel van deze website te bezoeken;
* één exemplaar van alle pagina's of willekeurige pagina's eenmaal af te drukken ter referentie.
Het is u niet toegestaan: 
* enig materiaal van deze website te kopiëren (hetzij door dit op papier af te drukken,
het op een schijf op te slaan of te downloaden, hetzij op enige andere wijze), te distribueren
(inclusief het distribueren van kopieën), uit te zenden, te wijzigen of op anderzijds te bewerken,
of op enige andere wijze te gebruiken behalve zoals is uiteengezet onder "Het is u toegestaan".
Deze beperkingen gelden voor al het materiaal op de website of delen daarvan; 
* copyright- en handelsmerkverklaringen of verklaringen van andere intellectuele-eigendomsrechten die zijn opgenomen in het originele materiaal te verwijderen uit materiaal dat is gekopieerd of afgedrukt vanaf de website;
* een koppeling naar deze website op te zetten zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Wanneer u hypertext of een andere koppeling naar deze website wilt opzetten,
kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: info@computer4sale.nl met informatie over:
- de URL('s) van de webpagina('s) waar vanaf u de voorgestelde koppeling naar deze website wilt instellen
- de URL('s) van de webpagina('s) op deze website waarnaar u de voorgestelde koppeling wilt instellen.

Uw verzoek wordt dan in overweging genomen.
Wij nemen naar eigen inzicht een beslissing over uw aanvraag en zijn op geen enkele wijze verplicht uw aanvraag goed te keuren.

Wijzigingen in de Voorwaarden:
TheMiddleman.nl kan van tijd tot tijd de bovenstaande voorwaarden en disclaimers wijzigen.
Door deze website door te bladeren, gaat u ermee akkoord dat de huidige voorwaarden en disclaimers bindend zijn voor u.
Het is daarom raadzaam de voorwaarden en uitsluiting van aansprakelijkheid door te nemen elke keer dat u de website bezoekt.

Wijzigingen aan/werking van website:
TheMiddleman.nl kan op elke gewenst moment de opmaak en inhoud van deze website wijzigen.
TheMiddleman.nl kan deze website tijdelijk buiten werking stellen om ondersteunings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, de inhoud bij te werken of om enige andere reden.
TheMiddleman.nl behoudt zich het recht voor de toegang tot deze website op elk gewenst moment en zonder kennisgeving te beëindigen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en de voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht.
In het geval van geschillen welke mochten ontstaan in verband met deze voorwaarden of geschillen in verband met de website, hetzij door contract of onrechtmatige daden of anderszins, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.


Privacyverklaringen

TheMiddleman.nl wil u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke gegevens.
Normaal gesproken kunt u onze websites bezoeken zonder dat u ons hoeft te vertellen wie u bent en zonder dat u informatie over uzelf hoeft door te geven.
Soms hebben wij echter informatie over u nodig, zoals uw naam en e-mailadres.
Wij zullen u hiervan op de hoogte te stellen voordat wij uw persoonlijke gegevens via internet inwinnen.
Wanneer u de benodigde persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft via internet (gegevens die bijvoorbeeld nodig zijn voor correspondentie- of aankoopdoeleinden), zullen wij u laten weten hoe wij deze informatie gebruiken.
Wanneer u aangeeft dat u er niet mee akkoord gaat dat deze informatie wordt gebruikt als een basis voor verder contact met u, zullen wij deze wens uiteraard respecteren.
Wij houden bij vanuit welke domeinen onze website wordt bezocht.

Deze gegevens worden geanalyseerd met het oog op trends en statistieken. Daarna worden ze vernietigd.

De websites van TheMiddleman.nl bevatten koppelingen naar andere websites.
TheMiddleman.nl is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of de inhoud van deze websites.

Wij beschermen de privacy van iedereen die deze website bezoekt.
Lees deze privacyverklaringen goed door, zodat u begrijpt hoe de door u verstrekte persoonlijke gegevens door ons worden verzameld en gebruikt.
Door uw persoonlijke gegevens aan ons door te geven, geeft u toestemming voor het bekend maken hiervan, zoals in deze verklaringen staat vermeld.

Wat wordt door deze privacyverklaringen gedekt?:
Deze privacyverklaringen dekken ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, die via of in verband met deze website worden verzameld.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld?:
TheMiddleman.nl is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld.
Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mail) om:
* te reageren op door u ingediende vragen of verzoeken;
* door u ingediende bestellingen of aanvragen te verwerken; 
* onze verplichtingen jegens overeenkomsten die u met ons hebt afgesloten te beheren of anderszins na te komen;
* te anticiperen op problemen met betrekking tot aan u verstrekte producten of services en deze eventueel te verhelpen;
* producten of services te creëren die aan uw behoeften voldoen.

In het kader van de services die u via onze site worden aangeboden, wordt de door u verstrekte informatie mogelijk doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EEA", European Economic Area).
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer één van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de Europese Economische Ruimte bevindt of wanneer één van onze serviceproviders zich in een land buiten de Europese Economische Ruimte bevindt.
In deze landen zijn mogelijk andere wetten op het gebied van gegevensbescherming van toepassing dan in de Europese Economische Ruimte.

Wanneer wij op deze manier informatie doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij er alles aan doen om de bescherming van uw privacyrechten te waarborgen.
Als u gebruikmaakt van onze services terwijl u zich in een land buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt de door u verstrekte informatie
mogelijk aan landen buiten de Europese Economische Ruimte doorgegeven om u de gewenste services te kunnen bieden.

Met uitzondering van de bepalingen in deze privacyverklaringen, zullen wij geen persoonlijke gegevens openbaar maken zonder uw toestemming tenzij wij hiertoe wettelijk zijn gerechtigd of verplicht (bijvoorbeeld wanneer dit nodig is met betrekking tot een juridische procedure of ter preventie van fraude of andere misdrijven) of als wij van mening zijn dat een dergelijke actie nodig is om onze rechten, ons eigendom of onze persoonlijke veiligheid en die van onze gebruikers/klanten enz. te beschermen en/of verdedigen.


Verstrekking van aanvullende informatie en informatiedeling:
Wij zouden uw persoonlijke gegevens van tijd tot tijd willen gebruiken voor doeleinden die afwijken van de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet.
Wij zijn van mening dat u voordeel zult hebben van deze aanvullende doeleinden.
Wij hebben er echter begrip voor wanneer u niet wilt dat uw gegevens op die manier worden gebruikt.
Als u bij het indienen van uw persoonlijke gegevens hebt aangegeven dat u er niet mee akkoord gaat dat deze gegevens worden gebruikt voor onderstaande doeleinden,
zullen wij uw gegevens hiervoor niet gebruiken. U kunt ons bovendien ten allen tijden laten weten dat u niet meer wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor alle of één van de onderstaande doeleinden.
Wij zullen het gebruik van uw informatie voor deze doeleinden staken zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. In dat geval blijven wij uw persoonlijke gegevens echter gebruiken voor de doeleinden die in de bovenstaande sectie zijn uiteengezet, zolang dit redelijk is.

Wij zouden de door u verstrekte persoonlijke gegevens van tijd tot tijd willen gebruiken om:
* marktonderzoek uit te voeren en verkoopgegevens bij te houden; 
* u (telefonisch of op andere wijze) op de hoogte te brengen van onze producten en services;


Verzamelen van gegevens van niet-persoonlijke aard:
Wij verzamelen mogelijk automatisch gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals het type internetbrowsers dat u gebruikt of de website die u hebt gebruikt om naar onze site te gaan. Wij kunnen ook gegevens verzamelen die u op de site hebt ingediend, zoals uw leeftijd en uw woonplaats.
U kunt niet worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de service die wij op deze website bieden.

Het gebruik van cookies:
Wij slaan mogelijk bepaalde informatie (zgn. "cookies") op uw computer op wanneer u onze site bekijkt.
Wij kunnen deze cookies lezen voor informatiedoeleinden wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De gegevens die wij verzamelen doordat een cookie door u wordt geaccepteerd,
zijn specifiek voor uw computer en bevatten het IP-adres, de datum en het tijdstip waarop de website werd bezocht, welke onderdelen van onze website werden bezocht en of de gevraagde websites succesvol werden geopend.
Deze gegevens zijn anoniem en vertegenwoordigen de computer en niet de gebruiker. 
Wij gebruiken de informatie in de cookies om onze kennis over het gebruik van onze website te verbeteren en om te controleren of de website optimaal functioneert.
Hierdoor kunnen wij onze webaanbiedingen verbeteren en u een plezierige en innovatieve on line ervaring bieden.

Chatrooms, prikborden, nieuwsgroepen:
Als deze website in de toekomst chatrooms, prikborden, nieuwsgroepen enz. aanbiedt, zijn wij gerechtigd de gegevens die u openbaar maakt, te verzamelen.
Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaringen.
Opmerking: wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik door derden van persoonlijke gegevens die u in de chatrooms, prikborden of nieuwsgroepen op deze website openbaar maakt.
Wees daarom altijd zorgvuldig met de gegevens die u op deze manier vrijgeeft.

Het gebruik van persoonlijke gegevens die naar andere websites zijn verzonden:
Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacyverklaringen en procedures van andere websites, ongeacht of: u de website van de derde partij hebt geopend via een koppeling op onze website; of u via een koppeling op de website van een derde partij onze website hebt geopend.
Wij raden u aan om de privacyverklaringen van elke website die u bezoekt te lezen en contact op te nemen met de eigenaar of beheerder van deze website in het geval van vragen of opmerkingen.


Zijn deze privacyverklaringen onderhevig aan wijzigingen?:
Deze privacyverklaringen kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen, evenals wijzigingen in de manier waarop we gebruik maken van uw persoonlijke gegevens, zullen wij deze wijzigingen kenbaar maken op deze website.
Lees onze privacyverklaringen regelmatig.

 

---einde JURIDISCHE INFORMATIE ---

 

 

Concept and production:

This Website was created by TheMiddleman.nl using PrestaShop™ open-source software.

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen met info@computer4sale.nl


Mand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Mand Afrekenen

Verzendkosten

PayPal

Het weer in Rotterdam

Weersverwachting
Rotterdam