Fabrikanten

Nieuwsbrief

Algemene Voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden - Particulieren
Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten
van: Computer4Sale.nl                                
Gevestigd en kantoorhoudende te: Rotterdam

Hierna te noemen gebruiker.


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘gebruiker’: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
‘consumentenkoop’: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 8 dagen.
2. Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 8 dagen bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via koerier of eigen bezorgdienst.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen van risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn, met een minimum van 10%.
4. Levering: via koerier of eigen bezorgdienst. 
5. Gebruiker is niet verplicht koper het recht te geven gekochte producten weer in te ruilen omdat het vaak om gebruikte of speciaal op maat geassembleerde producten gaat.
6. Plaatjes kunnen afwijken van de werkelijke producten.

Artikel 5. Levertijd
1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan drie weken overschrijden.
2. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6 Technische eisen enz. 
Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

Artikel 7. Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van min. 1 maand na levering van gebruikte goederen. Bij nieuwe goederen garandeert gebruiker tot een periode van 12 maanden, tenzij duidelijk schriftelijk hiervan wordt afgeweken. 
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
3. Ook als het product is thuis bezorgd wordt gebruiker niet verplicht het product aan huis te repareren. Eventuele voorrijdkosten bij garantie bedragen ad 75 euro. Consument is verantwoordelijk voor transport en de kosten. Ongefrankeerde pakketten worden dan ook niet aangenomen.
4. De gebruiker kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
5. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
a. De gebruiker tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
b. Indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
6. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
7. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd. 
8. C4S garandeert dat de accu's van gebruikte laptops minimaal 30 minuten meegaan voor een periode van 3 maanden. 
9. Alle hardware wordt geleverd zonder software, tenzij anders vermeld. Op geleverde software wordt nooit garantie verleend. 
10. Alle klachten over garantie etc. moeten schriftelijk en aangetekend worden verstuurd.

Artikel 8. Eigendomsbehoud
Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
1. De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. Of de juiste zaak is geleverd;
b. Of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik. 
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan gebruiker te melden. 
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 5 dagen na ontdekking schriftelijk te melden.

Artikel 10. Prijsverhoging
1. Indien gebruiker met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

Artikel 11. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van te voren plaats te vinden via PayPal, Ideal of overschrijving, tenzij anders overeengekomen. 
2. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum bij overschrijving, is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vordering van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:
a. Over de eerste 3000 euro 15%
b. Over het meerdere tot 6.000 euro 10%
c. Over het meerdere tot 15.000 euro 8%
d. Over het meerdere tot 60.000 euro 5%
e. Over het meerdere 3%
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
2. Voor plaatsing van zaken bij consument heeft gebruiker een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van gebruiker. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavig geval.
3. Voor gebreken in de geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden. 
4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en ander verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 4 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichtingen tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandig waarde heeft.

Artikel 15. Afkoelperiode
Voor aankopen gekocht door particulieren via de website http://computer4sale.nl geldt een afkoelingsperiode. (als u dus het product afhaalt geldt deze regeling niet!) Deze afkoelingsperiode geeft de klant 7 werkdagen het recht om de bestelling te annuleren en / of eventueel terug te sturen. Deze periode gaat in om het moment dat de consument het product ontvangen heeft. 
Voorwaarde is dat de producten niet gebruikt zijn en in (niet gebruikt!) originele verpakking zonder schade terug ontvangen zijn door C4S conformeert zich aan de wet kopen op afstand.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden worden gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam

Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de onderhavige transactie.

 

 

Algemene voorwaarden - Bedrijven

Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten

van: Computer4Sale.nl      

Gevestigd en kantoorhoudende te: Rotterdam

Hierna te noemen gebruiker.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘gebruiker’: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

‘niet-consument’: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

‘koper’: niet-consument

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.

3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen en overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

6. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van gebruiker te Rotterdam.

2. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Hier rekenen wij 15% van het aankoopbedrag voor.

Artikel 5. Levertijd

1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. De door gebruiker opgegeven levertijd vang eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deellevering

Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Technische eisen enz.

1. Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk en schriftelijk melding is gemaakt.

2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst.

1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

a. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. Indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

c. In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/ of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3. Als geen van bovenstaande redenen van toepassing zijn kan de koop niet worden ontbonden dan door 10% annuleringskosten te betalen.

Artikel 9. Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van min. 1 maand na levering van gebruikte goederen. Bij nieuwe goederen garandeert gebruiker tot een periode van 12 maanden, tenzij duidelijk schriftelijk hiervan wordt afgeweken.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat koper hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuiste behandeling dan wel niet juist opvolgen van instructies.

4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

5. Standaard wordt er alleen hardware geleverd. Dus zonder software tenzij duidelijk anders vermeld op de factuur. Mocht er software bijgeleverd zijn is gebruiker niet aansprakelijk hiervoor en verleent zij geen garantie.

6. Op accu's zit geen enkele garantie.

7. Indien er geen on-site garantie pakket is afgesloten is gebruiker verantwoordelijk voor transport en eventuele kosten.

Artikel 10. Eigendomsbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De koper is verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

a. Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

b. Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.

3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking dit schriftelijk te melden.

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

6. Alle communicatie over gebreken etc. dient schriftelijk én aangetekend te worden gemeld.

Artikel 13. Prijs / Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen in offertes:

a. In Nederlandse valuta

b. Exclusief BTW

c. Op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden

d. Exclusief transportkosten

e. Af magazijn

2. Indien gebruiker met de koper en bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en / of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Betaling

1. Betaling geschiedt in principe contant, pin of per bank vooruit.

2. Indien afgesproken is per bank; Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vordering van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

6. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een later factuur.

Artikel 15. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer vaan zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

a. Over de eerste 3000,00 euro 15%

b. Over het meerdere tot 6000,00 euro 10%

c. Over het meerdere tot 150.00,00 euro 8%

d. Over het meerder tot 60.000,00 euro 5%

e. Over het meerder 3%

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Gebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid zoals geregeld in deze voorwaarden.

2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten;

3. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 17. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 19. Overeenkomsten tot standgekomen door bieden op artikelen

Indien u besluit te bieden op een artikel en wij gaan hier mee akkoord, dan is het artikel niet meer te retourneren. De enige uitzondering is dat door u aangeschafte artikel (mechanisch) niet functioneert. Wij zullen dan eerst ter plekke constateren wat er volgens u aan de hand is.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden worden gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Van toepassing is steeds het laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen met info@computer4sale.nl


Mand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Mand Afrekenen

Verzendkosten

PayPal

Het weer in Rotterdam

Weersverwachting
Rotterdam